LIGJET
pdf Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит - мај 2019 година
(Службен весник на РСМ, бр. 101 од 22.5.2019 година)
pdf Закон за субвенционирање на станбен кредит
pdf Закон за субвенционирање на станбен кредит - Редакциски Пречистен текст
(Службен весник на Република Македонија бр. 158/2011; 24/2013; 43/2014; 109/2014; 6/2016)
pdf Правилник за содржината на јавниот повик за прибирање на понуди за избор на деловни банки, начинот и рокот за поднесување на понудите и начинот на евалуација и избор на банки за учество во реализација на проектот за субвенционирање на станбени кредити
(Правилникот е објавен во ''Службен весник на Република Македонија'' бр.160 од 18.11.2011 година)
pdf ЈАВЕН ПОВИК за прибирање понуди за избор на деловни банки за учество во реализација на проектот за субвенционирање на станбени кредити
pdf Правилник за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите
(Објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр.2 од 4 Јануари 2012 година)
pdf Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит
(Објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр.19 од 9 Февруари 2012 година)