PËR KË DEDIKOHET?

Qytetarët të cilët dëshirojnë të aplikojnë për kredi të subvencionuar duhet ti plotësojnë kushtet në vijim:

 

Banesa e cila blihet, gjegjësisht shtëpia e cila ndërtohet duhet:

Kërkesa për shfrytëzimin e kredisë së subvencionuar parashtrohet deri te banka afariste, e cila e vlerëson dhe vendos për aftësinë kreditore të kërkuesit, ndërsa gjatë nënshkrimit të marrëveshjes do të parashihet veçanërisht: